ក្រុមហ៊ុនផលិតថ្ម forklift លីចូមអ៊ីយ៉ុង

ក្រុមហ៊ុនផលិតកញ្ចប់ថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុង 48 វ៉ុល 400Ah ល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិន

ក្រុមហ៊ុនផលិតកញ្ចប់ថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុង 48 វ៉ុល 400Ah ល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិន កញ្ចប់ថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុង 48 វ៉ុល 400Ah គឺជារបស់មានតម្លៃ និងមានប្រយោជន៍ដែលអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងកម្មវិធីជាច្រើននៅទូទាំងឧស្សាហកម្ម និងវិស័យផ្សេងៗ។ ពួកវាអាចប្រើប្រាស់បានទាំងនៅក្នុងឧបករណ៍ និងឧបករណ៍ថាមពលដែលមិនអាចកកើតឡើងវិញបាន។ ជាឧទាហរណ៍ ការ...

អាន​បន្ថែម...
en English
X