ក្រុមហ៊ុនផលិតថ្ម forklift លីចូមអ៊ីយ៉ុង 60 វ៉ុល

ក្រុមហ៊ុនផលិតកញ្ចប់ថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុង lifepo10 កំពូលទាំង 4 ល្អបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក

ក្រុមហ៊ុនផលិតកញ្ចប់ថ្ម lithium-ion កំពូលទាំង 10 ល្អបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក តម្រូវការសម្រាប់ថ្ម lithium-ion ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ។ លើសពីនេះទៀត ការប្រើប្រាស់ថ្ម lithium-ion ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម និងលំនៅដ្ឋាន។ ថ្ម Lithium-ion ក៏កំពុងស្វែងរកផ្លូវរបស់ពួកគេ...

អាន​បន្ថែម...
en English
X